Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SalonKlocków.pl

z dnia 01.11.2015

Sklep internetowy SalonKlocków.pl działający pod adresem www.salonklockow.pl jest serwisem prowadzonym przez firmę :


PTT Invest Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie 31-010, ul. Rynek Główny 28, NIP 6762483951, REGON 360611621, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śrudmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539678, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000,00 zł.

Adres pocztowy: SalonKlocków.pl ul. Szczepankowo 99, 61-306 Poznań
Adres e-mail: sklep@salonklockow.pl
Numer telefonu: 61 6549500 Numer telefonu: 530 903 093§ 1
Definicje

W regulaminie sklepu internetowego SalonKlocków.pl stosuje się definicje:

 1. Usługodawca oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. firmę PTT Invest Sp. z o.o. Sp.k. Z siedzibą w Krakowie , 31-010 przy ul. Rynek Główny 28, NIP NIP 6762483951, REGON 360611621, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śrudmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539678, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000,00 zł.

 2. Usługobiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.

 3. Konsument - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Towary - oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym SalonKlockow.pl

 5. Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 6. Koszyk zamówień - oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.SalonKlocków.pl, która umożliwia złożenie Zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień Konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.

 7. Umowa sprzedaży - umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – Usługodawca zobowiązuje się przenieść na kupującego – Konsumenta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – Konsument zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 8. Umowa zawarta na odległość - oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym Przedsiębiorcą a kupującym Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 9. Lokal przedsiębiorcy - miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością, w której PTT Invest Sp. z o.o. Sp. k.z siedzibą w Krakowie prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe:

  • ul. Szczepankowo 99, 61-306 Poznań

 10. Trwały nośnik - oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.

 11. Treści cyfrowe - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 12. Usługa świadczona drogą elektroniczną - oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności storn), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy Konsumenta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.

 13. Bon prezentowy SalonKlocków.pl oznacza bon towarowy o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany przez sklep internetowy Salonklocków.pl na okaziciela, uprawniający posiadacza bonu do jego realizacji w sklepie wydawcy.

 14. Rękojmia oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

 15. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez PTT Invest Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego SalonKlocków.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Sklep internetowy SalonKlocków.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.SalonKlocków.pl i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:

  1. umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego salonklocków.pl za pomocą koszyka zamówień,

  2. umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorstwa (sklep stacjonarny salonklocków.pl), za pomocą koszyka zamówień,

  3. umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego salonklocków.pl na zasadach określonych w § 11 Regulaminu,

  4. umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.

 4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

  1. przeglądarka internetowa z obsługą ActiveX, JavaScript, appletów Javy i cookies,

  2. rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa

  3. właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczy elektronicznej e-mail

 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego SalonKlocków.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego SalonKlocków.pl

 6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem http://www.salonklockow.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.

 8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.

 9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 3
Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.

 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Wybrane opcje są potwierdzane ceną w koszyku zamówień.

 4. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

 5. Sklep internetowy SalonKlocków.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

 6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:

  1. złożyć zamówienie on-line - na stronie SalonKlocków.pl, poprzez koszyk zamówień,

  2. potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku „link aktywacyjny” (Potwierdzam zamówienie) w pierwszym przesłanym e-mailu.

 7. Na adres e-mail kupującego, sklep internetowy SalonKlocków.pl przesyła wiadomość w której przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:

  1. głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,

  2. łącznej ceny wraz z podatkiem, wszelkimi dodatkowymi i opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,

  3. podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.

 8. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:

  1. możliwość śledzenia on-line losów przesyłki,

  2. wgląd w historię zamówień,

 9. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.SalonKlockow.pl/pl/reg W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie linku (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

 10. PTT Invest Sp. z o.o. Sp.k. dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub- na żądanie nabywcy- fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.

 11. W chwili dostawy Sklep internetowy SalonKlocków.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 25 dni od zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.

 12. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

  1. 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument wskazał pobranie,

  2. 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe lub płatność online.

Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Komentarz” w koszyku zamówień. Sklep internetowy SalonKlocków.pl jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy SalonKlocków.pl odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 11, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 2. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy SalonKlocków.pl bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 4
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:

  1. przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:
   PTT Invest Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Rynek Główny 28

31-010 Kraków
ING 90 1050 1520 1000 0090 8003 4474

 1. przelewem online za pośrednictwem systemy TPAY

 2. gotówką w formie pobrania, - należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.

 3. jednorazowym, elektronicznym Bonem prezentowym SalonKlocków.pl zakupionym w Sklepie internetowym SalonKlocków.pl lub uzyskanym od osoby trzeciej.
  Zasady korzystania z Bonów prezentowych SalonKlocków.pl zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5
Forma dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.: usługa “Kurier 48”

 2. firmą kurierską UPS,

 3. firmą kurierską InPost,

 4. za pośrednictwem paczkomatów InPost Sp. z o. o. usługa Paczkomaty 24/7

 

§ 6
Koszt dostarczenia towaru

 1. Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w § 6 ust 2 Regulaminu. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez konsumenta towarów przekroczy wartości kwotowe podane w cennikach poniżej, konsument będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów. (Koszt dostawy – GRATIS !)

 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

Stosujemy PROSTE STAWKI – waga i wymiary przesyłki nie wpływają na cenę dostawy!

 

§ 7
Reklamacje Konsumenckie

 1. Sklep internetowy SalonKlocków.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

  1. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem http://www.salonklockow.pl/reklamacje;

  2. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy lokalu przedsiębiorcy - ul. Szczepankowo 99, 61-306 Poznań;

  3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

  4. ustnie, do protokołu, w lokalu przedsiębiorcy ul. Szczepankowo 99, 61-306 Poznań;

 3. Wypełniając formularz reklamacyjny o którym mowa w punkcie 2a konsument musi przesłać formularz sprzedawcy na adre e-mail lub adres lokalu ul. Szczepankowo 99, 61-306 Poznań.

 4. Dla zawiadomień o których mowa w punktach 2b), c) konsument może skorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

  2. określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),

  3. dowód zakupu reklamowanego towaru,

  4. opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,

  5. żądanie reklamującego,

  6. datę wniesienia reklamacji,

  7. podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

 5. Na żądanie sprzedawcy Konsument odsyła reklamowane towary do lokalu sprzedawcy albo przekazuje je sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu, bądź nie, reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

 6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Prowadzenie przez Sklep internetowy SalonKlocków.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

  1. prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

  2. dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl

§ 8
Zwrot towaru i odstąpienie

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.

 2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

 3. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:

  1. skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 4; lub

  2. złożyć inne jednoznaczne oświadczenie pisemne, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy, lub ustne w lokalu Sprzedawcy

 4. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.

 5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.

 6. Sklep internetowy SalonKlocków.pl zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z kosztorysem zamieszczonym w § 6 Regulaminu.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

 8. Zwrotu płatności Sklep SalonKlocków.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

 9. Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.

 10. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

 11. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym SalonKlocków.pl ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.

 12. Sklep SalonKlocków.pl nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 8 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§ 9
Wymiana towaru

 1. Sklep Internetowy SalonKlocków.pl umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1-7 i 9-12, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.

 2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:

   • skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia i wymiany, określonego w Załączniku nr 5; oraz

   • zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”

  1.  

   • złożyć inne jednoznaczne oświadczenie pisemne, lub ustne w lokalu Sprzedawcy w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz

   • zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”

Zamówienia z dopiskiem “Wymiana” pozwalają na bezzwłoczną rezerwację nowych towarów; rezerwacje takie oczekują na realizację do czasu otrzymania przez Sklep internetowy SalonKlocków.pl towarów od których zakupu konsument odstępuje.

 1. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 4 ust. 1.

 2. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, zwrotu nadpłaty Sklep internetowy SalonKlocków.pl dokonuje, z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest PTT Invest Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie 31-010, ul. Rynek Główny 28, NIP 6762483951, REGON 360611621, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śrudmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539678, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000,00 zł.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta Klienta.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Panel klienta”.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

 

§ 11
Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego SalonKlocków.pl

 1. PTT Invest Sp. z o.o. Sp. k.umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego SalonKlocków.pl.

 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego Salonklocków.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.

 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

  1. naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),

  2. nawołujące do nienawiści czy przemocy,

  3. obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,

  4. pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 12
Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego Salonklocków.pl oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.

 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:

  1. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy lokalu przedsiębiorcy - ul. Szczepankowo 99, 61-306 Poznań ;

  2. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

  3. ustnie do protokołu w lokalu przedsiębiorcy;

 3. Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

  2. określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,

  3. datę wniesienia reklamacji,

  4. podpis zgłaszającego reklamację,

 4. W przypadku przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

 5. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego Salonklocków.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Sklep internetowy SalonKlocków.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego SalonKlocków.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego SalonKlocków.pl http://salonklockow.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

 6. Sklep internetowy SalonKlocków.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl